Opiekun osoby niepełnosprawnej i osoby starszej

Kursy » Kursy krókie » Opiekun osoby niepełnosprawnej i osoby starszej

Opiekun osoby niepełnosprawnej i osoby starszej

Kurs realizowany w wymiarze 80 godzin dydaktycznych.

 
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

 

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi
i osobami starszymi zarówno w warunkach domowych, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, hospicjach.

Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do udzielania porad
i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, jak opiekować się osobą niepełnosprawną, starszą, pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych.


Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej.Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

 

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Program kursu: 

Lp.

Zakres tematyczny:

Liczba godzin

teoretycznych

praktycznych

Blok 1

Podstawy anatomii, fizjologii i patologii

10

-

Blok 2

Pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności:

·definicja niepełnosprawności

·kryteria biologiczne i społeczne niepełnosprawności

·definicje poszczególnych grup osób niepełnosprawnych

·jednostki chorobowe

·orzekanie o stopniu niepełnosprawności

psychologiczne aspekty niepełnosprawności

5

-

Blok 3

Pojęcie i zakres rehabilitacji

15

-

Blok 4

Rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo.

Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących.

Rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu ruchu

-

40

Blok 5

Aspekty prawne.

Edukacja osób niepełnosprawnych.

Praca osób niepełnosprawnych.

Rola instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w procesie rehabilitacji osób

niepełnosprawnych.

Rola asystenta w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

10

-

 

40

40

 

 

- przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego