Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Wesołej

Liceum dla dorosłych » Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Wesołej

Organizacja szkoły

Nauka w szkole trwa 3 lata (6 semestrów). Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Kandydaci po szkole zawodowej przyjmowani są od razu do drugiej klasy (nauka wtedy trwa 2 lata).

Do naszej szkoły zapraszamy osoby, które chcą rozpocząć naukę w klasie I lub kontynuować na wyższych semestrach. Nauka odbywa się bez stresu, w życzliwej i ciepłej atmosferze. Nasi słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Świadectwa wydawane słuchaczom są równorzędne ze świadectwami szkół publicznych.


Program nauczania obejmuje nastepujące przedmioty:

1. Język polski
2. Język angielski lub język rosyjski
3. Historia
4. Wiedza o społeczeństwie
5. Matematyka
6. Fizyka
7. Chemia
8. Biologia
9. Geografia
10. Podstawy przedsiębiorczości
11. Technologia informacyjna

W klasie trzeciej wykładane są tylko przedmioty maturalne. Pozwala to na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy do matury.

Sesja egzaminacyjna odbywa sie na koniec każdego semestru i obejmuje:

1. Pracę kontrolną (pisaną w domu) z każdego przedmiotu
2. Egzamin pisemny z nastepujących przedmiotów:
a) język polski
b) język angielski lub język rosyjski
c) matematyka
3. Egzamin ustny z każdego przedmiotu

Zajęcia dydaktyczne odbywają się 2 razy w miesiącu