Technik ekonomista

Szkoły policealne dwuletnie » Technik ekonomista

Technik ekonomista

 

Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Warszawie Wesołejzaprasza osoby ze średnim wykształceniem na zajęcia przygotowujące do zawodu technik ekonomista.

 

            Absolwent Studium w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do:

·         Planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

·         Obliczania podatków

·         Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

·         Prowadzenia rachunkowości

·         Wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

            Po dwuletnim okresie kształcenia absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający następujące kwalifikacje: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35) oraz Prowadzenie rachunkowości (A.36).  

 

  Realizowane bloki tematyczne:

·         Bezpieczeństwo i higiena pracy

·         Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

·         Język obcy ukierunkowany zawodowo

·         Kompetencje personalne i społeczne

·         Organizacja pracy małych zespołów

·         Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych